Edunvalvonta

Yhdistys tekee aktiivista edunvalvontatyötä seuraamalla munuais- ja maksapotilaiden sekä elinsiirron saaneiden hoidon saatavuutta ja laatua.
Yhdityksessä toimii edunvalvontaryhmä, joka koostuu yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijäistä. Se seuraa hoitotakuun toteutumista yhdistyksen toiminta-alueella jäsenistöltä saadun palautteen ja edunvalvontakyselyn pohjalta. Toiminta-alueella tapahtuvia potilasjäsenten oikeuksia estäviä tai vaarantavia muutoksia seurataan. Muutoksiin reagoidaan tarvittaessa ja mahdollisesti yhteistyössä Munuais- ja maksaliiton kanssa.

Yhdistys seuraa aktiivisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:in toimintojen kehittymistä, erityisesti munuais – ja maksapotilaiden yhdenvertaisen hoidon osalta sekä elinsiirto-osaston toiminnan muutoksia.

Yhdistys kannustaa jäseniään asettumaan ehdolle kunnallisiin vammaisneuvostoihin ja osallistumaan paikallistason vaikuttamistyöhön HUS:ssa sekä ajamaan  oman viiteryhmänsä etuja.

UUMU ry:n edunvalvontakyselyn tuloksia 2015